• HFE
  • HFE(附感溫)

HFE 平板加熱器 – 中

125W~500W
351℃~726℃
型號 : HFE、T-HFE

HFE 平板加熱器

功率

125W

150W

200W

250W

325W

500W

表面平均溫度

351

405

480

515

596

726

最大功率密度

15 Kw/M2

18 Kw/M2

24 Kw/M2

30 Kw/M2

39 Kw/M2

60 Kw/M2

尺寸

122 x 60 x 8 mm

平均重量

105 g

有效波長

2 to 10 µm.


相關產品

SFEH 高效能加熱器 – 方形

SFEH 高效能加熱器 – 方形

QTE 弧形加熱器 – 小

QTE 弧形加熱器 – 小

HTE 弧形加熱器 – 中

HTE 弧形加熱器 – 中

HFEH 高效能加熱器 – 中

HFEH 高效能加熱器 – 中

ESEB 燈頭形加熱器

ESEB 燈頭形加熱器

FFE 平板加熱器 – 標準

FFE 平板加熱器 – 標準